โครงการนี้เป็นโครงการสร้างนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมด้วยการเรียนและฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปัญหา การฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมจริง และโครงงานจากปัญหาในอุตสาหกรรมจริงเป็นฐาน (Problem-and-Project-based learning through online and industrial problem) ด้วยโปรแกรมช่วยสร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) สำหรับการเรียนรู้และการวัดผล เพื่อยกระดับความสามารถและสมรรถนะของผู้เรียนในด้านการจัดการการผลิตเชิงวิศวกรรม (Engineering Production Management) และการใช้เครื่องมือโปรแกรมทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (Mathematical computer programming) ในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว (Quick Response) ซึงเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ที่มีเนื้อหาวิชา 901035104 Production management และวิชา 090135229 วิทยาศาสตร์การจัดการวิศวกรรม (Engineering Management Science) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) โปรแกรมการแก้ปัญหาโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ LINDO/LINGO Solver, Microsoft Excel Solver เพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลายได้รวดเร็ว เพื่อให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว (Quick Response) โดยได้มีการเน้นตัวอย่างและกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในสายการผลิตจริง ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกกำหนดปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไปได้

โครงการนี้เป็นโครงการสร้างนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมด้วยการเรียนและฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปัญหา การฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมจริง และโครงงานจากปัญหาในอุตสาหกรรมจริงเป็นฐาน (Problem-and-Project-based learning through online and industrial problem) ด้วยโปรแกรมช่วยสร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) สำหรับการเรียนรู้และการวัดผล เพื่อยกระดับความสามารถและสมรรถนะของผู้เรียนในด้านการจัดการการผลิตเชิงวิศวกรรม (Engineering Production Management) และการใช้เครื่องมือโปรแกรมทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (Mathematical computer programming) ในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว (Quick Response) ซึงเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ที่มีเนื้อหาวิชา 901035104 Production management และวิชา 090135229 วิทยาศาสตร์การจัดการวิศวกรรม (Engineering Management Science) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) โปรแกรมการแก้ปัญหาโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ LINDO/LINGO Solver, Microsoft Excel Solver เพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลายได้รวดเร็ว เพื่อให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว (Quick Response) โดยได้มีการเน้นตัวอย่างและกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในสายการผลิตจริง ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกกำหนดปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไปได้

โครงการนี้เป็นโครงการสร้างนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมด้วยการเรียนและฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปัญหา การฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมจริง และโครงงานจากปัญหาในอุตสาหกรรมจริงเป็นฐาน (Problem-and-Project-based learning through online and industrial problem) ด้วยโปรแกรมช่วยสร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) สำหรับการเรียนรู้และการวัดผล เพื่อยกระดับความสามารถและสมรรถนะของผู้เรียนในด้านการจัดการการผลิตเชิงวิศวกรรม (Engineering Production Management) และการใช้เครื่องมือโปรแกรมทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (Mathematical computer programming) ในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว (Quick Response) ซึงเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ที่มีเนื้อหาวิชา 901035104 Production management และวิชา 090135229 วิทยาศาสตร์การจัดการวิศวกรรม (Engineering Management Science) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) โปรแกรมการแก้ปัญหาโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ LINDO/LINGO Solver, Microsoft Excel Solver เพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลายได้รวดเร็ว เพื่อให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว (Quick Response) โดยได้มีการเน้นตัวอย่างและกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในสายการผลิตจริง ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกกำหนดปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไปได้