โดยมีเนื้อหาบรรยาย ประกอบด้วย 

1. The General Principles of Food Hygiene (GHP) Rev. 5 คืออะไร 

2. 5 กุญแจสำคัญเพื่อทำให้อาหารปลอดภัย 

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร การเปลี่ยนแปลง GMP ฉบับเดิม สู่ ฉบับปัจจุบัน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการ หลักและกระบวนการจัดการธุรกิจเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการ การวางแผนจัดการองค์การ การจัดการงานบุคคล การควบคุม การติดตามและประเมินผล การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการ เครื่องมือการจัดการและการประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบและจริยธรรมทางธุรกิจ